• ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • ജനരക്ഷായാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത കെ.പി.സി.സി. നിർവ്വാഹകസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെയും പോഷകസംഘടനകളുടെ ജില്ലാ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെയും യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

 • കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെയും പോഷകസംഘടനകളുടെ ജില്ലാ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെയും യോഗത്തിൽ നിന്ന്.

UDF Government Achievements

Oommen Chandy

Oommen Chandy speaks

The Congress party is grateful to the people of Kerala for the confidence bestowed to forming the Government. The Government is firm on fullfilling the aspirations and development dreams of our people to take the state to the next level of inclusive growth. Development with ...

more
A K Antony

A K Antony speaks

The congress party in Kerala is united than ever under the leadership of Ramesh Chennithala and OOmmen Chandy. Both Government and Party goes in tandem, now it is the responsibility of congress party workers to support the Government and party together to deliver all it's ...

more
Vayalar Ravi

Vayalar Ravi speaks

The Congress party in Kerala has the responsibility to make people aware about the development activities and pro poor policies of both Central and Kerala Governments. The people of our state will be measuring the Governments with their precise polictical understanding. The office bearers and ...

more
Ramesh Chennithala

Ramesh Chennithala speaks

Last 8 years had been one of the best period in my political career filled with action plan, hard work and achievements. I am happy that, the tradition of KPCC will be taken to new heights with the leadership of V.M.Sudheeran. We can expect ...

more

Facebook Updates

വികസനോന്മുഖവും ക്ഷേമപരിപാടികള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ളതുമായ..

132 likes, 5 comments22 hours ago

റോഡുകള്‍ക്കും പാലങ്ങള്‍ക്കും 1206 കോടി
മത്സ്യമേഖലയ്ക്കു..

124 likes, 3 comments23 hours ago

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം.
#KeralaBudget2016
http://kpcc.org.in/?p=5158

46 likes, 5 comments1 day ago

എല്ലാ വീട്ടിലും രണ്ട് എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബുകള്‍ വകയിരുത്തിയത്..

12 likes, 1 comments1 day ago

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഭര്‍ത്താവിനാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട..

53 likes, 2 comments1 day ago

KPCC President

പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, കേരളാ പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 'ജനരക്ഷാ യാത്ര' കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പളയില്‍ നിന്ന് 2016 ജനുവരി 4 more

opinion corner

ബജറ്റ് പ്രസംഗം
ബജറ്റ് പ്രസംഗം

ബജറ്റ് പ്രസംഗം :മുഖ്യമന്ത്രി 2016 - 17 2016 - 17 Budget Speech Malayalam final merged

more
ലാവ്‌ലിന്‍ കേസ്: ശ്രീ. പിണറായി വിജയനും ഡോ. തോമസ് ഐസക്കിനും മറുപടി.
ലാവ്‌ലിന്‍ കേസ്: ശ്രീ. പിണറായി വിജയനും ഡോ. തോമസ് ഐസക്കിനും മറുപടി.

പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി, ഐസക്ക്, ലാവ്‌ലിന്‍ കേസ് സംബന്ധിച്ച് സി.പി.എം. പി.ബി. അംഗം പിണറായി വിജയന്റെയും ഡോ. തോമസ് ഐസക്കിന്റെയും പ്രതികരണങ്ങള്‍ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണന്ന് അറിയിക്കുന്നു.ജനങ്ങളെ തെറ്റുധരിപ്പിക്കാനുള്ള മനപൂര്‍വ്വം നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാനാകു. കംട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറലിന്റെ ...

more
സി.പി.ഐ.(എം.) പി.ബി. അംഗം പിണറായി വിജയന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്റെ തുറന്ന കത്ത്.
സി.പി.ഐ.(എം.) പി.ബി. അംഗം പിണറായി വിജയന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്റെ തുറന്ന കത്ത്.

പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി, അഴിമതിക്കെതിരെ ആവര്‍ത്തിച്ചു ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നുവെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കേസായ എസ്.എന്‍.സി. ലാവ്‌ലിന്‍ കേസിനെപ്പറ്റി താങ്കള്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത് കേരളീയസമൂഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്കളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിലെയും വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിലെയും ഉന്നതരായ മുന്‍ ...

more

news corner