മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി

Chief Minister’s Tour Programme 17.04.16 to 06.05.16

17.04.2016 Alappuzha UDF 1st
18.04.2016 Kannur UDF 1st
19.04.2016 Malappuram UDF 1st
20.04.2016 Kollam UDF 1st
21.04.2016 Thiruvananthapuram UDF 2nd
22.04.2016 4 PM Puthuppally Convention
23.04.2016 Thrissur UDF 2nd
24.04.2016 Pathanamthitta ”
25.04.2016 Kannur ”
26.04.2016 Kollam ”
27.04.2016 Ernakulam ”
28.04.2016 Kasargod ”
29.04.2016 Nomination Puthuppally
30.04.2016 Malappuram UDF 2nd
01.05.2016 Alappuzha UDF 2nd
02.05.2016 Wayanad
03.05.2016 Kozhikode
04.05.2016 Kottayam Cabinet
05.05.2016 Puthuppally Candidate Visit
06.05.2016 Palakkad